අගෝස්තු පළමුවනදා සිට බස් ගාස්තුව සන්ශෝධනය වන ආකාරය

අගෝස්තු පළමු වන දා සිට ක්‍රියාත්මක නව බස් ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත්ව තිබේ.

posted on 2016-07-23 07:32:36FlashMan
InfoThug Staff


අගෝස්තු පළමු වන දා සිට ක්‍රියාත්මක නව බස් ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත්ව තිබේ.


ජාතික ගමනා ගමන කොමිසම ප්‍රකාශයට පත් කළ ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව සාමාන්‍ය බස් සේවාවන්හි අවම ගාස්තුව රුපියල් 9කි.

එහි උපරිම ගාස්තුව රුපියල් 651 සිට රුපියල් 690 දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.


අන්තර් පළාත් ඇතැම් මාර්ගවල බස් ගාස්තු ද ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය සාමාන්‍ය, අර්ධ සුඛෝපභෝගී සහ සුඛෝපභෝගී සේවාවන්ට අදාළ වනු ඇති.

ප්‍රකාශයට පත් වු නව ගාස්තු සංශෝධනය අනුව


මහරගම – ගාල්ල අධිවේගී මාර්ගයේ බස් ගාස්තුව රුපියල් 390කි.


මහරගම – මාතර අතර බස් ගාස්තුව රුපියල් 470ක් ද, කඩුවෙල – මාතර අතර රුපියල් 490ක් ද වනු ඇති.


කොළඹ – යාපනය අධි සුඛෝපභෝගී බස් සේවාවේ නව ගාස්තුව රුපියල් 1415කි.

FlashMan is a senior staff member of InfoThug.

Facebook Comments